Court of Appeal: no compulsory filtering by Usenet providers

Press release (also available in Dutch)

Amsterdam, 19 August 2014 – The court may not make it compulsory for Usenet providers to filter their message traffic. This follows from today’s judgment by the Amsterdam Court of Appeal in the case between News-Service Europe and BREIN.

The district court had previously found News-Service Europe guilty of copyright infringement. The court did not answer the question of whether News-Service Europe could successfully rely on the statutory rules that protect intermediaries such as ISPs. This ruling forced News-Service Europe to cease its activities.

In today’s judgment, the Court of Appeal reversed the judgment of the lower court. As an intermediary, News-Service Europe is not liable for possible copyright infringements by consumers. The earlier judgment of the lower court boiled down to a requirement to install a filter. The Court of Appeal has said that no such obligation may be imposed because it would mean that News-Service Europe would have to monitor its network continuously. This is contrary to settled case law of the European Court of Justice, according to the Court of Appeal. Patrick Schreurs, former CEO of NSE: “We are extremely pleased with this judgment. The Court of Appeal rightly found that a Usenet provider such as News-Service Europe cannot be expected to exercise preventative supervision of the notices posted by others.”

Interlocutory judgment
In this interlocutory judgment, the Court ruled that an intermediary such as News-Service Europe is, however, obliged to implement a so-called notice-and-takedown procedure. News-Service Europe has always said that it already had such a procedure in place. The next step is for the parties to explain to the Court of Appeal how the procedure should work and what other measures might be taken in this regard. “We look forward to this in full confidence”, said Wierd Bonthuis, NSE’s former CFO.

About Usenet providers
The role of a Usenet provider is comparable to that of an ISP (such as Ziggo or KPN). It is a neutral intermediary that offers access to a technological platform, the Usenet, where clients can share notices publicly in newsgroups. A usenet provider does not look at the contents of the traffic generated by users. News-Service.com does not carry out acts having any bearing on copyrights. It does not encourage users to share particular types of messages, nor does it select messages; it merely offers space where messages can be posted.

History
In 2009 Stichting BREIN commenced proceedings against News-Service.com because it was of the opinion that the neutral Usenet provider was independently reproducing copyright-protected works and making them available to the public. BREIN demanded that it cease these activities. The district court imposed a very far-reaching obligation to implement preventative filtering. What this boiled down to was that NSE would have to proactively filter all information posted by Usenet users to find possible copyright infringements. Because it was impossible for News-Service.com to comply with such a disproportionate order, it ceased operations in 2011.

About News Service Europe
Until 2011, News-Service.com was a successful Dutch company. It had offered access to Usenet since 1998. News-Service Europe B.V. was established in 2005. News-Service.com did not provide services directly to consumers, but to Usenet Resellers, ISPs and fellow Usenet Providers.

The Interlocutory judgment is available in Dutch en German.
Earlier press releases can be found here.

Hof: Usenet provider hoeft niet te filteren

Persbericht (also available in English)

Amsterdam, 19 augustus 2014 – De rechter mag Usenet providers geen verplichting opleggen hun verkeer te filteren. Dat volgt uit een uitspraak van het Hof Amsterdam van vandaag in de rechtszaak tussen News-Service Europe en BREIN.

De rechtbank had News-Service Europe eerder veroordeeld wegens auteursrechtinbreuk. De rechtbank liet in het midden of News-Service Europe een succesvol beroep kon doen op de wettelijke regels ter bescherming van tussenpersonen, zoals internetproviders. Hierdoor was News-Service Europe gedwongen om haar activiteiten te staken.

Het Hof trekt met zijn uitspraak van vandaag een streep door het oordeel van de rechtbank. Als tussenpersoon is News-Service Europe niet aansprakelijk voor eventuele auteursrechtinbreuken van consumenten. De eerdere uitspraak van de rechtbank kwam neer op een bevel een filter te implementeren. Het Hof geeft aan dat een dergelijke verplichting niet mag worden opgelegd, omdat News-Service Europe hierdoor zijn netwerk voortdurend moet controleren. Dat is in strijd met jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, zo overweegt het Hof. Patrick Schreurs, voormalig CEO van NSE: “Wij zijn erg tevreden met deze uitspraak. Het Hof stelt terecht vast dat van een Usenet provider zoals News-Service Europe niet kan worden verwacht dat zij preventief toezicht houdt op de berichten die anderen plaatsen.”

Tussenarrest
De uitspraak betreft een tussenarrest. Het Hof overweegt dat een tussenpersoon als News-Service Europe wel verplicht is een zogenaamde notice-and-takedown procedure in te voeren. News-Service Europe heeft steeds aangegeven al een dergelijke procedure te hebben. Partijen mogen het Hof nu uitleggen hoe zo’n procedure eruit moet zien en welke eventuele andere maatregelen genomen kunnen worden. “Wij zien dat met vertrouwen tegemoet.”, aldus Wierd Bonthuis, voormalig CFO van NSE.

Over Usenet providers
De rol van een Usenet provider is vergelijkbaar met die van een internetprovider (als Ziggo of KPN). Dergelijke neutrale tussenpersonen bieden toegang tot een technologisch platform, het Usenet, waarmee klanten openbare berichten met elkaar kunnen delen in nieuwsgroepen. Een usenet provider kijkt niet naar de inhoud van verkeer dat door gebruikers wordt uitgewisseld. News-Service.com verricht geen auteursrechtelijk relevante handelingen. Zij moedigt niet aan om bepaalde type berichten te delen, ze selecteert geen berichten, ze biedt slechts ruimte om berichten te plaatsen.

Voorgeschiedenis
In 2009 start Stichting BREIN een procedure tegen News-Service.com, omdat zij van mening is dat de neutrale Usenet provider zelfstandig auteursrechtelijk beschermde werken verveelvoudigt en openbaar maakt. BREIN eist deze activiteiten te staken. De rechtbank legt een zeer verstrekkende, preventieve filterverplichting op. Die komt erop neer dat NSE proactief alle door Usenet-gebruikers geplaatste informatie zou moeten filteren op auteursrechtinbreuken. Omdat News-Service.com onmogelijk aan dit onevenredig gebod kan voldoen, sluit zij in 2011 haar deuren.

Over News Service Europe
News-Service.com is tot 2011 een succesvol Nederlands bedrijf. Sinds 1998 biedt News-Service.com toegang tot Usenet. In 2005 wordt News-Service Europe B.V. opgericht. News-Service.com levert haar diensten niet rechtstreeks aan consumenten, maar aan Usenet Resellers, internetproviders en collega Usenet Providers.

News-Service.com in appeal against BREIN

Update: The appeal hearing took place on March 18th 2014. See blog.patschreurs.nl for a short report (Dutch).

News-Service.com was an European Usenet provider based in Amsterdam, The Netherlands. The people behind the company started offering Usenet access back in 1996. News-Service.com was a successful wholesale Usenet provider, delivering her services to Usenet Resellers and Internet providers around the world.

In 2009 the company was summoned by the Dutch anti-piracy outfit BREIN. BREIN claimed News-Service.com stored and shared copyrighted content without consent. As a provider of a communication network News-Service.com has no involvement in the messages that end-users post on Usenet. Because News-Service.com fully complies with Dutch and European legislation the company cannot be held responsible for the material that can be found on Usenet.

After defending our case for 2½ years the District Court of Amsterdam ruled on 28 September 2011 that News-Service.com had to cease recording and offering material protected by copyright. As News-Service.com is unable to comply with this verdict the company was forced to cease all operations on 4 November 2011.

News-Service.com has lodged an appeal at the Court of Appeal in Amsterdam which is still in progress.