Brein versus usenet gaat naar de Hoge Raad

Op 6 december van het vorig jaar kwam er eindelijk een einde aan het langslepend hoger beroep dat (ex) usenetprovider News-Service Europe (NSE) in 2011 tegen Stichting Brein (Brein) had ingesteld. Het gerechtshof Amsterdam oordeelde met overtuiging in het voordeel van NSE en vernietigde het voor NSE desastreuze vonnis van de rechtbank. Inmiddels heeft Brein cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.

Het hof heeft NSE wel een verplichting opgelegd om een effectieve Notice-and-Takedown (NTD) procedure aan te bieden op het moment dat zij ervoor zou kiezen om haar dienstenverlening weer te hervatten. Dat gebod is overbodig omdat NSE al vanaf 2009 een goed functionerende NTD-procedure aanbood. Het hof heeft in het eerste tussenarrest bevestigd dat NSE’s NTD-procedure voldeed aan alle wettelijke eisen en bovendien voldoende efficiënt was.

Hoewel NSE dus al jarenlang een efficiënte NTD-procedure aanbood, riep Brein zichzelf kort na het arrest uit als de ‘morele winnaar’ en beschouwde ze de uitspraak als een ‘belangrijke overwinning’. Met het ‘NTD arrest’ in de hand zou Brein de piraterij op usenet eindelijk aan kunnen pakken en een einde maken aan ‘illegaal usenet’, aldus Tim Kuik, directeur van Brein.

En toch heeft Brein gemeend om niet nu eindelijk eens de handen uit de mouwen te steken door de door Brein bejubelde NTD-procedure daadwerkelijk te gaan gebruiken, maar heeft zij in plaats daarvan ervoor gekozen eindeloos door te blijven procederen tegen een partij die al ruim vijf jaar niet meer actief is.

Kan Brein dan nu niets doen aan het inbreukmakende materiaal op usenet?
Zeker wel! Zoals Tim Kuik zelf al zei, kan met dit arrest in de hand elke usenetprovider die nog geen NTD-procedure aanbiedt (ik ken ze overigens niet) gedwongen worden om deze alsnog te implementeren. Hiermee kan Brein, eventueel in samenwerking met piraterijbestrijders uit andere landen, illegale content van usenet verwijderen. Dat is zeer effectief, omdat met één (vaak automatisch gegenereerd) NTD-verzoek een inbreukmakend werk in één keer van het gehele usenet kan worden verwijderd. Deze techniek wordt in de Verenigde Staten op grote schaal met succes toegepast.

Brein is overigens zeer bedreven in het versturen van NTD-verzoeken. Dat blijkt uit haar meest recente jaarverslag waar Brein met trots vermeldt dat zij in 2016 ruim 2,5 miljoen zoekresultaten bij Google heeft verwijderd en daarmee hoog staat in de internationale ranking van melders.

Daarnaast is gebleken dat Brein prima in staat is om uploaders van inbreukmakend materiaal op usenet te identificeren en aan te spreken. Uit het eerdergenoemde jaaroverzicht blijkt dat Brein zeer regelmatig door haar geïdentificeerde uploaders tot stoppen weet te dwingen en hoge schikkingen met hen treft.

Brein beschikt dus al over de benodigde middelen om op effectieve wijze piraterij op usenet aan te pakken, maar ze verkiest het voeren van ellenlange niet-effectieve juridische procedures boven het daadwerkelijk bestrijden van het illegale aanbod.

Overigens staat NSE niet alleen in haar strijd tegen anti-piraterij organisaties die de juridische realiteit maar niet kunnen accepteren. In de Verenigde Staten werd usenetprovider Giganews voor de rechter gesleept door copyright troll Perfect 10. Perfect 10 was van mening dat Giganews inbreuk maakte op haar auteursrechten. De rechter was het daar niet mee eens en oordeelde dat Giganews niet aansprakelijk is voor inbreuken op het auteursrecht. Deze uitspraak is geheel in lijn met het door Brein bestreden arrest van het hof Amsterdam. De Amerikaanse rechter veroordeelde Perfect 10 bovendien tot betaling van maar liefst 5,6 miljoen dollar aan proceskosten. In hoger beroep werd deze uitspraak onlangs bevestigd.

En toch blijft Brein in haar eigen ongelijk geloven. Alle oude drogredenen worden weer afgestoft en nieuw leven ingeblazen. De argumenten die Brein in de media bezigt zijn zo onzinnig en zo evident onjuist, dat we ze maar laten voor wat het is en met vertrouwen het oordeel aan de Hoge Raad overlaten.

Usenet provider NSE wins against Stichting BREIN on appeal

Amsterdam, 6 December 6, 2016 – The Amsterdam Court of Appeal today set aside the decision of the Amsterdam District Court in the case filed by piracy fighter Stichting BREIN in 2009 against Usenet provider News-Service Europe B.V. (NSE). This means that NSE won on appeal.

The Court of Appeal ruled that NSE had not infringed copyrights, that as an intermediary, it is not liable for the infringements made on its platform by others and that NSE did not act unlawfully. Moreover, the filter imposed on NSE by the District Court in 2011 is contrary to European legislation (Article 15 of the E-Commerce Directive 2000/31/EC). This article stipulates that an intermediary cannot be obliged to exercise general monitoring.

Patrick Schreurs, former CEO: “Finally, justice! At the end of 2011 it was clear to friend and foe that the decision of the District Court could not be upheld. Even so, Stichting BREIN did not wish to await the outcome of the appeal lodged by NSE, the result being that a successful Dutch company had to cease its activities unnecessarily. That still hurts. After the appeal proceedings dragged on for over five years, the Court of Appeal has now finally ruled that we were right all along.”

However, the Appeal Court did order NSE to implement an effective notice-and-takedown procedure (NTD procedure). Such a procedure can point out to a provider the presence of unlawful material on its platform, so that it can take action and if necessary, remove the contested material. In line with the aforementioned prohibition of general monitoring, the initiative to this procedure lies not with the provider, but with the person making the report.

The order is striking because NSE already offered an effective NTD procedure before the legal proceedings were issued. In an earlier interlocutory order, the Court of Appeal denied that NSE’s NTD procedure was not effective. Moreover, offering an effective NTD procedure is one of the conditions on which an intermediary can successfully rely for exclusion of liability (section 6:196c(4) of the Dutch Civil Code). Since the Court of Appeal ruled that NSE complied with all the conditions, it had effectively labelled NSE’s NTD procedure as sufficiently effective. The court order is apparently a mere palliative.

Wierd Bonthuis, former CFO, on the judgment: “I am very satisfied that we have won on appeal in this dispute between our company and Stichting BREIN. If this judgment had been handed down by the District Court, NSE would have had no reason to cease its business activities. That, however, became inevitable when, despite the fact that we had filed an enforcement dispute, BREIN decided to enforce the judgment and left NSE with the damage.”

 

About usenet providers
The role of a usenet provider is similar to that of an internet provider or an email provider. A usenet provider enables usenet users to post messages in public news groups and ensures that these messages are distributed to the entire usenet. Such neutral intermediaries offer access to a technological platform without any involvement in what is posted by users.

Background
Stichting BREIN initiated proceedings against usenet provider News-Service Europe in 2009. BREIN was of the opinion that usenet providers independently reproduce and disclose copyright-protected works to the public, and BREIN claimed cessation of these activities by News-Service Europe. The court of first instance found in favour of BREIN and prohibited News-Service Europe from recording and making available copyright-protected works, subject to a penalty of € 50,000 a day. This order boiled down to a far-reaching, preventive, general and 100% water-tight obligation to install a filter. Because it was impossible for News-Service Europe to comply with this impracticable order, it was compelled to cease its activities as from 6.00pm on 4 November 2011. An appeal had been lodged in the meantime.

About News-Service Europe B.V.
News-Service Europe B.V. (News-Service.com) was founded in 1998 and was a successful usenet provider established in the Netherlands with an international group of customers. At the end of 2011, News-Service Europe was forced to discontinue its services. News-Service Europe gave access to usenet only to businesses, such as resellers and internet providers.

Usenetprovider NSE wint hoger beroep van Stichting BREIN

Amsterdam, 6 december 2016 – Het Gerechtshof Amsterdam heeft vandaag het vonnis van de Rechtbank Amsterdam vernietigd in de rechtszaak die piraterij-bestrijder Stichting BREIN in 2009 heeft aangespannen tegen usenetprovider News-Service Europe B.V. (NSE). Het hoger beroep is hiermee door NSE gewonnen.

Het hof heeft beslist dat NSE geen inbreuk maakte op auteursrechten, dat het als tussenpersoon ook niet aansprakelijk is voor de inbreuken die anderen op haar platform maakten en dat NSE niet onrechtmatig heeft gehandeld. Bovendien is het filter dat de rechtbank in 2011 aan NSE heeft opgelegd in strijd met Europese wetgeving (artikel 15 van de Richtlijn inzake elektronische handel). Dit artikel bepaalt dat een tussenpersoon niet kan worden verplicht om algemeen toezicht te houden.

Patrick Schreurs, voormalig CEO: “Eindelijk gerechtigheid! Het was eind 2011 voor vriend en vijand duidelijk dat het vonnis van de rechtbank geen stand kon houden. Toch heeft Stichting BREIN de uitkomst van het door NSE ingestelde hoger beroep niet willen afwachten, met als gevolg dat een succesvol Nederlands bedrijf haar activiteiten onnodig heeft moeten staken. Dat doet nog steeds veel pijn. Maar na een slepend hoger beroep, dat ruim vijf jaar heeft geduurd, heeft het hof nu eindelijk geoordeeld dat wij al die tijd het gelijk aan onze kant hebben gehad.”

Het hof gebiedt NSE nog wel om een effectieve notice-and-takedown-procedure (NTD-procedure) in te voeren. Met behulp van een NTD-procedure kan een provider gewezen worden op de aanwezigheid van onrechtmatig materiaal op haar platform, zodat hierop actie kan worden ondernomen en het bestreden materiaal indien nodig kan worden verwijderen. Het initiatief bij deze procedure ligt, in lijn met het eerder genoemd verbod op algemeen toezicht, niet bij de provider, maar bij melder.

Het gebod is opvallend, omdat NSE al voorafgaand aan de juridische procedure een effectieve NTD-procedure aanbood. Het hof heeft in een eerder tussenarrest weersproken dat NSE’s NTD-procedure niet effectief zou zijn. Het aanbieden van een effectieve NTD-procedure is bovendien een van de voorwaarden om als tussenpersoon een succesvol beroep te kunnen doen op uitsluiting aan aansprakelijkheid (art. 6:196c lid 4 BW). Aangezien het hof heeft geoordeeld dat NSE aan alle voorwaarden voldeed, heeft het hof daarmee NSE’s NTD-procedure als voldoende effectief bestempeld. Het gebod van het hof lijkt daarmee niet meer te zijn dan een doekje voor het bloeden.

Wierd Bonthuis, voormalig CFO over de uitspraak: “Ik ben zeer tevreden met het winnen van het hoger beroep in dit geschil tussen ons bedrijf en Stichting BREIN. Indien deze uitspraak ook de uitspraak van de rechtbank zou zijn geweest, zou NSE geen enkele reden hebben gehad om haar bedrijfsactiviteiten te staken. Dat werd echter onvermijdelijk toen BREIN, ondanks een door ons aangespannen executiegeschil, besloot het vonnis te betekenen en NSE met de schade achterliet.”

 

Over usenetproviders
De rol van een usenetprovider is vergelijkbaar met een internetprovider of een e-mailprovider. Een usenetprovider stelt usenetgebruikers in staat berichten te plaatsen in de openbare nieuwsgroepen en zorgt ervoor dat deze berichten voor het gehele usenet beschikbaar komen. Dergelijke neutrale tussenpersonen bieden toegang tot een technologisch platform zonder bemoeienis met hetgeen door de gebruikers wordt geplaatst.

Voorgeschiedenis
In 2009 start Stichting BREIN een rechtszaak tegen usenetprovider News-Service Europe B.V. BREIN is van mening dat usenetproviders zelfstandig auteursrechtelijk beschermde werken verveelvoudigen en openbaar maken en eist dat News-Service Europe hiermee stopt. De rechtbank stelt BREIN in het gelijk en verbiedt News-Service Europe om langer auteursrechtelijk beschermde werken vast te leggen en ter beschikking te stellen op straffe van een dwangsom van € 50.000 per dag. Dit gebod komt neer op een verstrekkende, preventieve, algemene en 100% waterdichte filterverplichting. Omdat News-Service Europe onmogelijk aan dit onhaalbare gebod kon voldoen, was zij genoodzaakt vanaf 4 november 2011 om 18.00 uur haar activiteiten te staken. Inmiddels was het al hoger beroep al ingesteld.

Over News-Service Europe B.V.
News-Service Europe B.V. (News-Service.com) startte in 1998 en was een succesvolle in Nederland gevestigde usenetprovider met een internationale klantenkring. Eind 2011 werd News-Service Europe gedwongen haar diensten te staken. News-Service Europe leverde enkel toegang tot usenet aan bedrijven, zoals resellers en internetproviders.

 

Court of Appeal finds for NSE, but proceedings drag on

Amsterdam, 8 March 2016 – The Court of Appeal surprised friend and foe alike by delivering a second interlocutory decision rather than a final judgment today. The Court is in doubt, as is News-Service Europe (NSE), as to whether Stichting BREIN has an interest in continuing the proceedings, since News-Service Europe ceased its activities after the judgment in first instance. The Court of Appeal has therefore ordered a personal appearance hearing of the parties, at which continuation of the proceedings will be discussed.

Despite the fact that the Court of Appeal has in the meantime rejected all of BREIN’s claims, it is of the opinion that there is scope for the possibility of imposing less far-reaching measures. Since the interlocutory decision of 19 August 2014, this is the only topic still in dispute.

In today’s interlocutory decision, the Court of Appeal ruled that, since the previous interlocutory decision, BREIN has not managed to put forward concrete facts that could lead to the conclusion that News-Service Europe, after all, acted unlawfully. Indeed, the Court decided the remaining complaints in favour of News-Service Europe with the definitive conclusion that News-Service Europe had not acted unlawfully.

Wierd Bonthuis, former CFO, had this to say: “I am pleased that the Court of Appeal has finalised its conclusion that News-Service Europe did not act unlawfully. However, it is painful that we must now conclude that this means it has been established that in 2011 BREIN wrongfully forced News-Service Europe to cease its activities.”

If BREIN manages to convince the Court of Appeal during the personal appearance hearing that it really does have an interest in continuing the proceedings, a subsequent appearance will be ordered for which the parties must each designate an expert in order to investigate what measures might still be imposed on News-Service Europe. According to the Court, the fact that News-Service Europe is no longer active does not form an obstacle to imposing additional measures. In particular, the Court wants the experts to investigate the technical feasibility of a keyword filter and of blocking certain newsgroups.

Patrick Schreurs, former CEO of News-Service Europe: “I am pleased with the fact that the Court of Appeal has decided all main grounds for appeal in our favour and that all of BREIN’s claims have been rejected. But it is disappointing that there just seems to be no end to these long drawn-out proceedings.”

About usenet providers
The role of a usenet provider is similar to that of an internet provider or an email provider. A usenet provider enables usenet users to post articles in public newsgroups and ensures that these articles are distributed to the entire usenet. Such neutral intermediaries offer access to a technological platform without any involvement in what is posted by users.

Background
Stichting BREIN initiated proceedings against usenet provider News-Service Europe in 2009. BREIN was of the opinion that usenet providers independently reproduce and disclose copyright-protected works to the public, and BREIN claimed cessation of these activities by News-Service Europe. The court of first instance found in favour of BREIN and prohibited News-Service Europe from recording and making available copyright-protected works, subject to a penalty of € 50,000 a day. This order boiled down to a far-reaching, preventive, general and 100% water-tight obligation to install a filter. Because it was impossible for News-Service Europe to comply with this impracticable order, it was compelled to cease its activities as from 6.00pm on 4 November 2011. An appeal had been lodged in the meantime.

About News-Service Europe B.V.
News-Service Europe (News-Service.com) was founded in 1998 and was a successful usenet provider established in the Netherlands with an international group of customers. At the end of 2011, News-Service Europe was forced to discontinue its services. News-Service Europe gave access to usenet only to businesses, such as resellers and internet providers.

 

The interlocutory judgment is published on rechtspraak.nl.

Hof stelt NSE in het gelijk, maar procedure sleept zich voort

Amsterdam, 8 maart 2016 – Het Hof verrast vriend en vijand vandaag door voor de tweede maal met een tussenarrest in plaats van een eindarrest te komen. Het hof twijfelt, net als News-Service Europe (NSE), aan het belang dat Stichting BREIN nog heeft bij voortzetting van de procedure nu News-Service Europe haar activiteiten na het vonnis van de rechtbank heeft gestaakt. Daarom gelast het hof comparitie van partijen, waarbij de voortzetting van de procedure zal worden besproken.

Ondanks het feit dat het hof inmiddels alle vorderingen van BREIN heeft afgewezen, is het hof van mening dat er ruimte bestaat voor het eventueel opleggen van minder verstrekkende maatregelen. Sinds het tussenarrest van 19 augustus 2014 is dit het nog resterende onderwerp van het geschil.

Het hof oordeelt in het tussenarrest van vandaag dat BREIN er na het vorige tussenarrest niet in is geslaagd om alsnog concrete feiten aan te dragen die tot de conclusie zouden kunnen leiden dat News-Service Europe toch onrechtmatig zou hebben gehandeld. Het hof beslist de overgebleven grieven dan ook in voordeel van News-Service Europe met de definitieve conclusie dat News-Service Europe niet onrechtmatig heeft gehandeld.

Wierd Bonthuis, voormalig CFO hierover: “Ik ben blij met de definitieve conclusie van het hof dat News-Service Europe niet onrechtmatig heeft gehandeld. Het is echter pijnlijk om te moeten constateren dat hiermee is vast komen te staan dat BREIN in 2011 News-Service Europe ten onrechte heeft gedwongen om haar activiteiten te staken.”

Indien BREIN het hof tijdens de comparitie weet te overtuigen dat zij weldegelijk nog een belang heeft bij voorzetting van de procedure, zal het hof een vervolgcomparitie gelasten waarbij partijen een deskundige dienen aan te wijzen met als doel om te onderzoeken welke maatregelen eventueel aan News-Service Europe kunnen worden opgelegd. Het feit dat News-Service Europe niet meer actief is, staat volgens het hof niet in de weg aan het opleggen van aanvullende maatregelen. Het hof wil dat de deskundigen met name de technische haalbaarheid van een woordfilter en het blokkeren van bepaalde nieuwsgroepen onderzoeken.

Patrick Schreurs, voormalig CEO van News-Service Europe: “Ik ben verheugd met het feit dat het hof alle principiële grieven in ons voordeel heeft beslist en dat alle vorderingen van BREIN zijn afgewezen. Het is echter teleurstellend dat er maar geen einde lijkt te komen aan deze ellenlange procedure.”

Over usenetproviders
De rol van een usenetprovider is vergelijkbaar met een internetprovider of een e-mailprovider. Een usenetprovider stelt usenetgebruikers in staat berichten te plaatsen in de openbare nieuwsgroepen en zorgt ervoor dat deze berichten voor het gehele usenet beschikbaar komen. Dergelijke neutrale tussenpersonen bieden toegang tot een technologisch platform zonder bemoeienis met hetgeen door de gebruikers wordt geplaatst.

Voorgeschiedenis
In 2009 start Stichting BREIN een rechtszaak tegen usenetprovider News-Service Europe. BREIN is van mening dat usenetproviders zelfstandig auteursrechtelijk beschermde werken verveelvoudigen en openbaar maken. BREIN eist dat News-Service Europe hiermee stopt. De rechtbank stelt BREIN in het gelijk en verbiedt News-Service Europe om langer auteursrechtelijk beschermde werken vast te leggen en ter beschikking te stellen op straffe van een dwangsom van € 50.000 per dag. Dit gebod komt neer op een verstrekkende, preventieve, algemene en 100% waterdichte filterverplichting. Omdat News-Service Europe onmogelijk aan dit onhaalbare gebod kon voldoen, was zij genoodzaakt vanaf 4 november 2011 om 18.00 uur haar activiteiten te staken. Inmiddels was het al hoger beroep al ingesteld.

Over News-Service Europe B.V.
News-Service Europe (News-Service.com) startte in 1998 en was een succesvolle in Nederland gevestigde usenetprovider met een internationale klantenkring. Eind 2011 werd News-Service Europe gedwongen haar diensten te staken. News-Service Europe leverde enkel toegang tot usenet aan bedrijven, zoals resellers en internetproviders.

 

Het arrest is gepubliceerd op rechtspraak.nl.

Court of Appeal: no compulsory filtering by Usenet providers

Press release (also available in Dutch)

Amsterdam, 19 August 2014 – The court may not make it compulsory for Usenet providers to filter their message traffic. This follows from today’s judgment by the Amsterdam Court of Appeal in the case between News-Service Europe and BREIN.

The district court had previously found News-Service Europe guilty of copyright infringement. The court did not answer the question of whether News-Service Europe could successfully rely on the statutory rules that protect intermediaries such as ISPs. This ruling forced News-Service Europe to cease its activities.

In today’s judgment, the Court of Appeal reversed the judgment of the lower court. As an intermediary, News-Service Europe is not liable for possible copyright infringements by consumers. The earlier judgment of the lower court boiled down to a requirement to install a filter. The Court of Appeal has said that no such obligation may be imposed because it would mean that News-Service Europe would have to monitor its network continuously. This is contrary to settled case law of the European Court of Justice, according to the Court of Appeal. Patrick Schreurs, former CEO of NSE: “We are extremely pleased with this judgment. The Court of Appeal rightly found that a Usenet provider such as News-Service Europe cannot be expected to exercise preventative supervision of the notices posted by others.”

Interlocutory judgment
In this interlocutory judgment, the Court ruled that an intermediary such as News-Service Europe is, however, obliged to implement a so-called notice-and-takedown procedure. News-Service Europe has always said that it already had such a procedure in place. The next step is for the parties to explain to the Court of Appeal how the procedure should work and what other measures might be taken in this regard. “We look forward to this in full confidence”, said Wierd Bonthuis, NSE’s former CFO.

About Usenet providers
The role of a Usenet provider is comparable to that of an ISP (such as Ziggo or KPN). It is a neutral intermediary that offers access to a technological platform, the Usenet, where clients can share notices publicly in newsgroups. A usenet provider does not look at the contents of the traffic generated by users. News-Service.com does not carry out acts having any bearing on copyrights. It does not encourage users to share particular types of messages, nor does it select messages; it merely offers space where messages can be posted.

History
In 2009 Stichting BREIN commenced proceedings against News-Service.com because it was of the opinion that the neutral Usenet provider was independently reproducing copyright-protected works and making them available to the public. BREIN demanded that it cease these activities. The district court imposed a very far-reaching obligation to implement preventative filtering. What this boiled down to was that NSE would have to proactively filter all information posted by Usenet users to find possible copyright infringements. Because it was impossible for News-Service.com to comply with such a disproportionate order, it ceased operations in 2011.

About News Service Europe
Until 2011, News-Service.com was a successful Dutch company. It had offered access to Usenet since 1998. News-Service Europe B.V. was established in 2005. News-Service.com did not provide services directly to consumers, but to Usenet Resellers, ISPs and fellow Usenet Providers.

The Interlocutory judgment is available in Dutch en German.
Earlier press releases can be found here.

Hof: Usenet provider hoeft niet te filteren

Persbericht (also available in English)

Amsterdam, 19 augustus 2014 – De rechter mag Usenet providers geen verplichting opleggen hun verkeer te filteren. Dat volgt uit een uitspraak van het Hof Amsterdam van vandaag in de rechtszaak tussen News-Service Europe en BREIN.

De rechtbank had News-Service Europe eerder veroordeeld wegens auteursrechtinbreuk. De rechtbank liet in het midden of News-Service Europe een succesvol beroep kon doen op de wettelijke regels ter bescherming van tussenpersonen, zoals internetproviders. Hierdoor was News-Service Europe gedwongen om haar activiteiten te staken.

Het Hof trekt met zijn uitspraak van vandaag een streep door het oordeel van de rechtbank. Als tussenpersoon is News-Service Europe niet aansprakelijk voor eventuele auteursrechtinbreuken van consumenten. De eerdere uitspraak van de rechtbank kwam neer op een bevel een filter te implementeren. Het Hof geeft aan dat een dergelijke verplichting niet mag worden opgelegd, omdat News-Service Europe hierdoor zijn netwerk voortdurend moet controleren. Dat is in strijd met jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, zo overweegt het Hof. Patrick Schreurs, voormalig CEO van NSE: “Wij zijn erg tevreden met deze uitspraak. Het Hof stelt terecht vast dat van een Usenet provider zoals News-Service Europe niet kan worden verwacht dat zij preventief toezicht houdt op de berichten die anderen plaatsen.”

Tussenarrest
De uitspraak betreft een tussenarrest. Het Hof overweegt dat een tussenpersoon als News-Service Europe wel verplicht is een zogenaamde notice-and-takedown procedure in te voeren. News-Service Europe heeft steeds aangegeven al een dergelijke procedure te hebben. Partijen mogen het Hof nu uitleggen hoe zo’n procedure eruit moet zien en welke eventuele andere maatregelen genomen kunnen worden. “Wij zien dat met vertrouwen tegemoet.”, aldus Wierd Bonthuis, voormalig CFO van NSE.

Over Usenet providers
De rol van een Usenet provider is vergelijkbaar met die van een internetprovider (als Ziggo of KPN). Dergelijke neutrale tussenpersonen bieden toegang tot een technologisch platform, het Usenet, waarmee klanten openbare berichten met elkaar kunnen delen in nieuwsgroepen. Een usenet provider kijkt niet naar de inhoud van verkeer dat door gebruikers wordt uitgewisseld. News-Service.com verricht geen auteursrechtelijk relevante handelingen. Zij moedigt niet aan om bepaalde type berichten te delen, ze selecteert geen berichten, ze biedt slechts ruimte om berichten te plaatsen.

Voorgeschiedenis
In 2009 start Stichting BREIN een procedure tegen News-Service.com, omdat zij van mening is dat de neutrale Usenet provider zelfstandig auteursrechtelijk beschermde werken verveelvoudigt en openbaar maakt. BREIN eist deze activiteiten te staken. De rechtbank legt een zeer verstrekkende, preventieve filterverplichting op. Die komt erop neer dat NSE proactief alle door Usenet-gebruikers geplaatste informatie zou moeten filteren op auteursrechtinbreuken. Omdat News-Service.com onmogelijk aan dit onevenredig gebod kan voldoen, sluit zij in 2011 haar deuren.

Over News Service Europe
News-Service.com is tot 2011 een succesvol Nederlands bedrijf. Sinds 1998 biedt News-Service.com toegang tot Usenet. In 2005 wordt News-Service Europe B.V. opgericht. News-Service.com levert haar diensten niet rechtstreeks aan consumenten, maar aan Usenet Resellers, internetproviders en collega Usenet Providers.

News-Service.com in appeal against BREIN

Update: The appeal hearing took place on March 18th 2014. See blog.patschreurs.nl for a short report (Dutch).

News-Service.com was an European Usenet provider based in Amsterdam, The Netherlands. The people behind the company started offering Usenet access back in 1996. News-Service.com was a successful wholesale Usenet provider, delivering her services to Usenet Resellers and Internet providers around the world.

In 2009 the company was summoned by the Dutch anti-piracy outfit BREIN. BREIN claimed News-Service.com stored and shared copyrighted content without consent. As a provider of a communication network News-Service.com has no involvement in the messages that end-users post on Usenet. Because News-Service.com fully complies with Dutch and European legislation the company cannot be held responsible for the material that can be found on Usenet.

After defending our case for 2½ years the District Court of Amsterdam ruled on 28 September 2011 that News-Service.com had to cease recording and offering material protected by copyright. As News-Service.com is unable to comply with this verdict the company was forced to cease all operations on 4 November 2011.

News-Service.com has lodged an appeal at the Court of Appeal in Amsterdam which is still in progress.